REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SALONIE BABINIEC

 

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

1.   Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem świadczenia usług" określa zasady korzystania z usług kosmetycznych, zwane dalej "usługami", które są świadczone w salonie BABINIEC, mieszczącym się w Karczewie przy ul. Rynek Zygmunta Starego 24, zwanym dalej "Salonem Babiniec", prowadzonym przez Paulinę Sielską, prowadzącą działalność pod firmą Salon kosmetyczny BABINIEC Paulina Sielska z siedzibą w Karczewie przy ul. Rynek Zygmunta Starego 24.

USŁUGI MAKIAŻU PERMANETNEGO, MODELOWANIE UST, USUWANIE LASEROWE MAKIJAŻU PERMANENTNEGO, SZKOLENIA :

Numer konta bankowego: 42 1140 2004 0000 3202 5486 7203  Salon kosmetyczny BABINIEC Paulina Sielska Karczew przy ul. Rynek Zygmunta Starego 24. Tytuł: imię, nazwisko i termin Usługi.

2.  Przed skorzystaniem z Usług należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem Świadczenia Usług.

3.  Skorzystanie z Usługi w Salonie Babiniec jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

4.  Korzystać z Usług mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, zwane dalej "Klientem". Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usług  wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem Usługi i w obecności tegoż opiekuna, który w imieniu małoletniej osoby dokonuje płatności za Usługę.

5.  Aktualny cennik usług, zwany dalej "Cennikiem" jest dostępny przy recepcji w Babiniec lub przy stanowiskach pracy, a także na stronie internetowe www.babiniec.net. Kwoty zawarte w cenniku wyrażone są w polskich złotych i są kwotami brutto.

 

§2 Podstawowe zasady wykonywania usług

1.  Salon BABINIEC zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu Klientowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

2.  Usługi są wykonywane wyłącznie w godzinach pracy Salonu BABINIEC, podanych do informacji na stronie internetowej www.babiniec.net oraz w wizytówce Google.

3.  Salon BABINIEC zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy, a także skrócenia lub wydłużenia godzin jego funkcjonowania. Używanie niektórych lub wszystkich stref Salonu BABINIEC może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania napraw lub innych niezbędnych prac. Usługi zarezerwowane, których realizacja nie będzie możliwa w związku z wyłączeniem niektórych stref Salonu BABINIEC, będą zrealizowane w najbliższym wolnym terminie. W przypadku trwałego braku możliwości realizacji zarezerwowanej  Usługi, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów uiszczonych na jej poczet.

4.   Zabiegi są realizowane według Cennika ustalonego przez Salon BABINIEC, obowiązującego w dniu wykonania usługi, o ile postanowienia innych regulaminów Salonu BABINIEC nie stanowią inaczej.

5.    Salon BABINIEC zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi osobie, u której - w ocenie pracownika wykonującego Usługę - występują przeciwwskazania do wykonania tej Usługi. Jeśli Klient zdecyduje się na wykonanie innej Usługi, jest zobowiązany uiścić z nią opłatę zgodnie z Cennikiem.

6.   Zakupione Usługi lub pakiety Usług nie podlegają zwrotowi.

7.   Udzielane Klientowi rabaty, ulgi, vouchery, zniżki, promocje i bony nie sumują się.

 

§3 Zapisy, rezygnacja i wykonywanie Usług

1.   W celu dokonania rezerwacji terminu na wybraną Usługę należy zgłosić się osobiście do Salonu BABINIEC lub skontaktować się telefonicznie pod numerem +48780040004. Podczas rezerwacji wizyty na Usługę, pracownik Salonu BABINIEC poprosi Klienta o imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego. Dane te będą zanotowane w systemie rezerwacji.

2.    Salon BABINIEC zastrzega sobie prawo do uruchomienia opcji zapisów on-line poprzez portal moment.pl.

3.     Klient, który dokonał rezerwacji terminu na Usługę jest zobowiązany do przybycia na wizytę punktualnie.

4.    W przypadku nieznacznego spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, czas spóźnienia zostanie odjęty od zarezerwowanego czasu przeznaczonego na wykonanie Usługi.

5.     Salon BABINIEC zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi i zatrzymania kwoty przedpłaconej za Usługę w przypadku, gdy spóźnienie się Klienta przekroczy 15min.

6.  Salon BABINIEC zastrzega sobie prawo do pobrania zadatku na poczet zarezerwowanej Usługi. Wysokość zadatku ustala pracownik wykonujący Usługę. Zadatek na poczet zarezerwowanej Usługi należy wpłacić nie później, niż 2 tygodnie przed umówionym terminem wykonania Usługi w w gotówce lub kartą płatniczą w BABINIEC  lub - po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem - na konto bankowe Salonu BABINIEC, podane w §1 Ust. 1 niniejszego Regulaminu . Po wpłynięciu lub uiszczeniu kwoty Zadatku, Klient otrzyma potwierdzenie wpłaty zadatku. 

7.   Umówioną Usługę, na poczet której został pobrany zadatek, można odwołać bez ponoszenia konsekwencji finansowych nie później niż na 2 tygodnie przed zarezerwowanym terminem Usługi.

8.   W przypadku odwołania umówionego terminu Usługi, na poczet której został pobrany zadatek, w terminie krótszym, niż 2 tygodnie przed terminem jej wykonania, zadatek przepada na rzecz Salonu BABINIEC.

9.   W przypadku nie stawienia się Klienta w zarezerwowanym terminie na Usługę, na poczet której został pobrany zadatek i nie odwołania wizyty skutecznie, telefonicznie pod numerem +48780040004 lub spóźnienia się klienta powyżej 15 min, zadatek przepada na rzecz Salonu BABINIEC.

10.  Od Klienta, który nie stawił się zarezerwowaną Usługę i nie odwołał jej skutecznie dzwoniąc na numer +48780040004 w terminach ustalonych w niniejszym Regulaminie, Salon BABINIEC może zażądać przedpłaty za kolejną Usługę, którą Klient będzie chciał zarezerwować.

11.   Niestawienie się na zarezerwowaną Usługę bez uprzedniego skutecznego odwołania wizyty upoważnia Salon BABINIEC obciążenia Klienta kosztami niezrealizowanej Usługi.

12.    Salon BABINIEC dopuszcza możliwość zmiany umówionego przez Klienta terminu Usługi  w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

13.  Salon BABINIEC dokłada wszelkich starań, aby zarezerwowane Usługi odbywały się punktualnie, jednak w przypadku sytuacji niezależnych od Salonu BABINIEC, niektóre zarezerwowane Usługi mogą odbyć się z nieznacznym opóźnieniem. O opóźnieniu Salon BABINIEC będzie informował Klienta. Czas opóźnienia nie zostanie odjęty od czasu zaplanowanego na wykonanie Usługi.

14.     Dzień przed zaplanowaną Usługą Klient otrzymuje sms z przypomnieniem o wizycie.

15.     Przystępując do realizacji Usługi Klient świadomie oświadcza, że:

a.    Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania Usługi.

b.   Wszelkie kwestie związane z wykonaniem Usługi zostały mu wyjaśnione i w pełni je zrozumiał.

c.    Znane i zrozumiałe są wszelkie przeciwwskazania, możliwe efekty wykonania oraz skutki uboczne Usługi.

d.   Został poinformowany o charakterystyce wybranej Usługi i zrozumiał, że mimo zachowania należytej staranności, przedmiotowa Usługa nie gwarantuje osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

e.   Nie będzie żądał zwrotu ceny za wykonaną Usługę, jeśli wykonana Usługa nie przyniesie oczekiwanych efektów.

f.     Przed przystąpieniem do Usługi uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do Usługi, jeżeli jej wykonanie mogłoby negatywnie wpłynąć na jego zdrowie, życie, komfort fizyczny lub psychiczny.

g.    Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub laktacji, nie przyjmuje żadnych leków ani innych substancji, nie cierpi na schorzenia, będące przeciwwskazaniem do wykonania danej Usługi.

h.   Udzieli pracownikowi wykonującemu Usługę wyczerpującej i zgodnej z prawdą i stanem faktycznym, informacji na temat istniejących przeciwwskazań do wykonania Usługi.

i.     W razie konieczności, wypełni formularz kwalifikujący do wykonania Usługi udzielając w nim wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

16.   Salon BABINIEC może dopuścić możliwość rezerwacji online za pośrednictwem portalu moment.pl.

17.  W przypadku rezerwacji dokonywanych samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem portalu moment.pl, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za Usługę, na którą dokonał rezerwacji. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Salonu BABINIEC nie będzie możliwe wykonanie zarezerwowanej Usługi u Klienta, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za inną wykonaną w tym terminie Usługę.

18.  Klient jest zobowiązany do uważnego dokonywania rezerwacji za pośrednictwem portalu moment.pl z uwzględnieniem rodzaju Usługi oraz czasu, jaki został na jej wykonanie zaplanowany. W przypadku wątpliwości co do rodzaju Usługi, Klient powinien skonsultować się telefonicznie lub osobiście z pracownikiem wykonującym daną Usługę.

 

§4 Płatności i wycena usług

1.    Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wykonane Usługi zgodnie z obowiązującym w momencie ich wykonania Cennikiem, dostępnym w Salonie BABINIEC i na stronie internetowej www.babiniec.net

2.   Płatność w Salonie BABINIEC może być dokonana gotówką, kartą płatniczą lub bonem podarunkowym zakupionym w Salonie BABINIEC. Regulamin bonów podarunkowych dostępny jest na stronie www.babiniec.net

3.     Płatność za wykonane Usługi następuje bezpośrednio po odbytej wizycie, za wyjątkiem sytuacji określonych niniejszym regulaminem, gdy Klient jest zobowiązany uiścić część lub całość płatności przed rozpoczęciem Usługi lub mimo jej niewykonania z przyczyn leżących po stronie Klienta.

4.    W przypadku płatności bonem podarunkowym, Klient jest zobowiązany do okazania bonu przed dokonaniem płatności. Okazanie bonu po wystawieniu paragonu będzie skutkowało koniecznością zapłaty za wykonaną Usługę gotówką lub kartą płatniczą. W takiej sytuacji bon podarunkowy będzie mógł być wykorzystany w innym terminie.

5.     Ceny podane w Cenniku mają charakter orientacyjny. Dokładna wycena niektórych Usług wymaga wcześniejszej konsultacji z pracownikiem wykonującym daną Usługę.

 

§5 Prawa i obowiązki Klienta

1.     W czasie korzystania z Usług, Klient ma prawo do:

a.    otrzymania Usług świadczonych przez wykwalifikowany personel, z wykorzystaniem sterylnych narzędzi bądź materiałów jednorazowego użytku, zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

b.   poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Salonu BABINIEC,

c.    zachowania w tajemnicy przez personel Salonu BABINIEC danych Klienta, dotyczących w szczególności stanu zdrowia, przeprowadzonych zabiegów i ich przebiegu,

d.   KORZYSTANIA Z WOLNYCH MIEJSC PARKINGOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA POSESJI, NA KTÓREJ MIEŚCI SIĘ SALON BABINIEC

2.          Do obowiązków Klienta należy:

a.    przestrzeganie Regulaminu świadczenia usług w Salonie BABINIEC,

b.   poszanowanie godności i uprzejmego traktowania personelu i innych Klientów Salonu BABINIEC,

c.    przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zakazu palenia i spożywania alkoholu na terenie Salonu BABINIEC,

d.   przestrzeganie zaleceń personelu Salonu BABINIEC, co do postępowania po zabiegowego lub wdrożonych terapii.

 

§6 Reklamacja

1.      Klient po wykonanej Usłudze ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi.

2.    Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie mailem na adres kontakt@babiniec.net lub listownie listem poleconym na adres Salonu BABINIEC wraz z dowodem zakupu Usługi. Składając reklamację Klient jest zobowiązany opisać stan faktyczny, w miarę możliwości załączyć dokumentację fotograficzną oraz wykazać z jakich przyczyn uważa reklamację za zasadną.

3.      Salon BABINIEC ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

4.     W przypadku zasadności złożonej reklamacji Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca zareklamowaną Usługę w dogodnym czasie dla dwóch stron lub w przypadku braku czasu przez salon BABINIEC, prawo do zwrotu kosztów reklamowanej Usługi.

5.    W przypadku zakwestionowania jakości Usługi zaraz po jej wykonaniu, Klient jest zobowiązanych do jej opłacenia. W przypadku zasadności jego roszczeń, płatność za Usługę zostanie Klientowi zwrócona w całości. W przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji, Salon BABINIEC zastrzega sobie możliwość do zwolnienia Pacjenta z całości opłaty za Usługę lub też jej części.

6.     Reklamacja nie obejmuje powikłań wynikających z indywidualnych predyspozycji klienta, reakcji alergicznych na zastosowane preparaty lub innych okoliczności związanych z zatajeniem przez Klienta istotnych informacji na temat jego stanu zdrowia, stosowanych preparatów, leków, wykonanych zabiegów stanowiących przeciwwskazanie do wykonania Usługi.

 

§7 Odpowiedzialność

1.   Salon BABINIEC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy wartościowe pozostawione w Salonie BABINIEC. Pacjent jest zobowiązany zachować wartościowe przedmioty przy sobie.

2.     Za wszelkie uszkodzenia sprzętów i wyposażenia w Salonie BABINIEC Klient odpowiada w pełnej wysokości, zaś za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie, odpowiadają ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.

3.   Złożenie nieprawdziwych oświadczeń na temat swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań do wykonania Usługi lub niezastosowanie się do Regulaminu, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu BABINIEC za wykonanie Usługi.

4.      Klient jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń po zabiegowych, dzielonych podczas zabiegu przez pracownika wykonującego Usługę.

5.    Salon BABINIEC nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z końcowego efektu wykonanej Usługi, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, o ile została ona wykonana zgodnie ze sztuką, w sposób profesjonalny i zgodnie z obowiązującymi standardami.

 

§7 Obowiązek informacyjny

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

1.     Administratorem danych osobowych Klienta jest: w przypadku usług kosmetycznych , makijaż permanentny – Pani Paulina Sielska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Salon kosmetyczny BABINIEC Paulina Sielska, z głównym miejscem prowadzenia działalności  przy ul. Rynek Zygmunta Starego 24, 05-480 Karczew

2.    Dane osobowe klienta będą przetwarzane w celu realizacji Usługi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.    Dane osobowe klienta nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jeśli została na to wyrażona odrębna zgoda, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.

4.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi lub do czasy wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych.

5.    Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych, ich usunięcia, skorygowania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

6.   Klient posiada prawo do wniesienia skargo do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sytuacji gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza obowiązujące przepisy.

7.   Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania Usługi. Zakres danych niezbędnych do podania jest uzależniony od rodzaju Usługi. Podanie niektórych danych może być warunkiem przystąpienia do niektórych Usług.

 

§8 Postanowienia końcowe

1.  Na terenie Salonu prowadząca działalność gospodarczą pod firmą podczas trwania pandemii miłości należy bezwzględnie stosować się do wytycznych personelu, w tym do obowiązku zasłaniania ust i nosa, zachowania niezbędnego dystansu, rezerwacji wizyt telefonicznie, przychodzenia na wizyty punktualnie, odwoływania wizyt z odpowiednim uprzedzeniem w przypadku wystąpienia u Klienta objawów infekcji. Brak przestrzegania zaleceń personelu może skutkować odmówieniem wykonania Usługi.

2.    Każdy Klient ma prawo do wglądu do treści niniejszego Regulaminu oraz do Cennika Salonu BABINIEC.

3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2022r.

4.   O zmianach w treści Regulaminu Klient będzie informowany drogą mailową, o ile w trakcie rejestracji udostępnił Salonowi swój adres email, w treści postów na stronie internetowej oraz kontach w mediach społecznościowych Salonu BABINIEC.

Numer konta bankowego:

USŁUGI MAKIAŻU PERMANETNEGO, MODELOWANIE UST, USUWANIE LASEROWE MAKIJAŻU PERMANENTNEGO :

Numer konta bankowego: 42 1140 2004 0000 3202 5486 7203  Salon kosmetyczny  BABINIEC Paulina Sielska Karczew przy ul. Rynek Zygmunta Starego 24. Tytuł: imię, nazwisko i termin Usługi.

 

 

© 2024 Makijaż Permanentny Paulina Sielska.